Zistite Svoj Počet Anjela

Objavte 7 biblických charakteristík muža odvahy

objaviť-7-biblické-charakteristiky-človeka-odvahy

Spoločnosť vo všeobecnosti považuje za hodnotného človeka človeka s dobrým povolaním, zdravým bankovým účtom a atraktívnou osobnosťou. Biblia nám však ukazuje celkom iný model.

V Biblii sa vyznačujú muži ako Mojžiš, Noe, Štefan, Pavol a predovšetkým Ježiš, náš najlepší príklad. Cieľom pre nich bolo vždy sa páčiť Bohu, slúžiť mu a milovať ho nadovšetko . Svoj život zasvätili Bohu a nasledovali ho poslušne bez ohľadu na následky, podpichovanie, stratu reputácie alebo smrť. To je byť skutočným mužom odvahy!

Pozrime sa na 7 hlavných charakteristík, ktoré odlišujú hodnotného človeka.

1. Milovať Boha nadovšetko

Muž odvahy necíti žiadnu hanbu, keď dáva najavo svoju lásku k Bohu, pokloní sa pred svojou prítomnosťou v adorácii a vyprázdňuje svoje srdce pred sebou. Prejavujte svoju lásku k Bohu tým, že budete milovať druhých a slúžiť im. Jeho život je plný chvál, úprimného uctievania Boha a plne dôveruje v lásku a vernosť jeho nebeského Otca.10. augusta znamenie

2. Hľadajte múdrosť, ktorá pochádza od Boha

Vie, že skutočná múdrosť pochádza od Boha. Preto sa snaží naplniť svoju myseľ a srdce pravdami Biblie. Modlite sa a meditujte pred Bohom za vašu pomoc a vedenie. Zapamätajte si biblické verše a sleduj, aké príležitosti sa ti pri učení, ktoré sa naučíte, dajú do praxe. Teší sa z Božieho slova a rozhoduje sa na základe pevného biblického presvedčenia.

Blahoslavený človek, ktorý sa neriadi radami zlých, nezastavuje sa na ceste hriešnikov ani nepestuje priateľstvo rúhačov, ale má záľubu v Pánovom zákone a medituje o ňom dňom i nocou.
(Žalm 1: 1–2)3. Je plný Ducha SvätéhoV ňom prebýva Boží Duch Svätý a jeho život dáva jasné vzorky ovocia Ducha. Jeho láskavosť, pokora a sebaovládanie sú známe všetkým. Nenecháva dominovať svoju hriešnu podstatu, ale podrobuje celú svoju bytosť pánovi Božiemu, aby ho zdokonalil a pomohol mu prekonať vznikajúce boje.Jeho život a charakter svedčia o premene, ktorú Boh v jeho živote urobil. Nechajte Boha, nech vás skúma, odoberte, čo sa vám nepáči, a každý deň to naplňte svojím Duchom a svojou silou.

4. Milujte svojho blížneho

Láska riadi vaše vzťahy s ostatnými tak, ako ste sami zakúsili Božiu lásku a milosť. Jeho biologická aj duchovná rodina sa pri ňom cíti bezpečne, pretože jeho rokovania s ľuďmi sú také, ktoré sú plné láskavosti, úcty a cti.Dávam vám toto nové prikázanie: aby ste sa milovali navzájom. Tak ako som vás miloval, musíte mať radi aj jedného druhého. Takto bude každý vedieť, že sú mojimi učeníkmi, ak sa majú radi.
(Ján 13: 34–35)Muž odvahy vie, že najlepším svedectvom, ktoré môže vydať o Božom diele v jeho srdci, je úprimná láska k svojmu okoliu. Žije, aby povýšil Boha vo všetkom, čo robí, a jeho veľkou túžbou je, aby bol Kristus oslávený v jeho živote.

5. Vie odpúšťať a prosiť o odpustenie

Je trpezlivý a láskavý k ostatným, pretože si pamätá všetku trpezlivosť a lásku, ktoré s ním Boh mal počas celého života. Zažil Božie odpustenie a bol oslobodený z moci hriechu. Uvedomuje si, že je nedokonalý a že iba z milosti Božej je tam, kde je. Preto sa mu darí vcítiť sa do ostatných v ich bojoch, pochopiť dôležitosť rozpoznania ich chýb a požiadať o odpustenie a odpustenie.... aby sa navzájom tolerovali a odpúšťali, ak má niekto sťažnosť na iného. Tak ako ti Pán odpustil, odpusť aj tebe.
(Kolosanom 3:13)6. Má vlastnú doménu

Jeho skutočná sila vzniká zvnútra. Nenecháva sa ovládnuť emóciami alebo vášňami, ale vládne nad nimi mocou, ktorú prijíma modlitbou a naplnením Ducha Svätého. Nie je impulzívny, ale odráža sa pred Pánom pred vykonaním dôležitých rozhodnutí a vždy koná v súlade s Božou vôľou.

Spoznajte svoju slobodu v Kristovi. Vie, že vďaka vykúpeniu prostredníctvom Ježiša je oslobodený od moci hriechu a odsúdenia. Neskrývajte sa však v tej slobode robiť to, čo chcete. Posúďte možné dôsledky a rozhodnite sa, čo bude mať za následok vaše blaho a blaho ostatných, vždy v súlade s Božími prikázaniami.

Všetko je povolené, ale nie všetko je užitočné. Všetko je dovolené, ale nie všetko je konštruktívne.
(1. Korinťanom 10:23)

7. Poslúchaj Boha

Muž odvahy sleduje príklad Ježiša a ďalších veľkých mužov, o ktorých sa zmieňuje Biblia: má radosť z vykonávania Božej vôle za každých okolností. Poslúchajte Otca, aj keď to medzi ostatnými nie je najobľúbenejšie alebo najuznávanejšie, a robí to z lásky, nie z povinnosti. Vie, že Boh má pre svoje deti vždy dobré veci, a plne dôveruje v dobrotu a starostlivosť o svojho Otca.

Dobre pozná Bibliu a jeho činy odrážajú to, že žije pod autoritou Boha a jeho zákonov.

Vo svojom srdci si vážim vaše výroky, aby som nehrešil proti vám.
(Žalm 119: 11)

Buďte mužom odvahy a žite podľa Božej vôle! Nebudeš ľutovať.

Zdieľajte So Svojimi Priateľmi: