Zistite Svoj Počet Anjela

7 slobôd, ktoré máme v Kristovi: Čo to znamená?

7 slobôd-máme-v-kristovi-čo-to-to znamená

Pojem sloboda je medzi ľuďmi vysoko cenený. Radi hovoríme o našom práve byť slobodným a konať, ako chceme. Avšak iba s Ježišom môžeme mať skutočnú slobodu, tú, ktorá pramení z hĺbky nášho bytia. Ján 8:36 hovorí:

Takže ak ťa Syn prepustí, budeš skutočne slobodný.

Čo to znamená byť skutočne zadarmo ? Z čoho nás Ježiš oslobodzuje? Pozrime sa na niektoré slobody, ktoré si môžeme vychutnať od chvíle, keď prijmeme Ježiša ako Pána a Spasiteľa. Naučme sa žiť vo svojej slobode!

V Kristovi sme slobodní

1. Odsúdenie a vina

Ježiš niesol všetko naša vina, náš hriech a odsúdenie za smrť na kríži (Izaiáš 53). Vďaka jeho smrti a vzkrieseniu sme očistení od každého hriechu. Musíme to len prijať! V ňom máme príležitosť na nový nový začiatok tu a bezpečie večného života.Keď prijímame jeho dar spásy z viery, hovoríme mu, že prijímame jeho obetu v náš mene a že vieme, že to stačí. Aby sme boli zachránení, nemusíme robiť nič iné! Rovnako nemusíme žiť s bremenom viny za minulé hriechy. V Kristovi máme nový život a stávame sa Božími deťmi, vykúpenými ním i pre neho.

kompatibilita so zverokruhom 12. novembra

2. O panstve hriechu

Temnota alebo hriech už nad nami nemajú viac moci vďaka Ježišovi a jeho dielu vykúpenia na kríži. V Kristovi máme úplné odpustenie a nový život v ňom je ten, v ktorom nás vedie jeho svetlo, už nechodíme v tme (Ján 8:12).Vďaka tejto zmene v našom bytí môžeme robiť správne rozhodnutia. Duch Svätý nás vedie a ukazuje nám, čo sa páči Bohu a pomáha nám žiť v jeho vôli.

Takže vám hovorím: Žite podľa Ducha a nebudete sa riadiť túžbami hriešnej povahy.

(Galaťanom 5:16)

S Božou pomocou môžeme žiť život vo svätosti (Rimanom 6: 20–23). Nemusíme dávať pozor na klamstvá a obvinenia diabla týkajúce sa našej minulosti alebo jeho naliehania na moc našej hriešnej povahy. Duch Svätý prebýva v nás, pomáha nám rozlišovať medzi dobrom a zlom a dáva nám silu robiť to, čo sa páči Bohu. Patríme do kráľovstva svetla!3. Večnej smrti

V Kristovi máme dar večného života! Nezaslúžime si to, ani to nemôžeme vyhrať svojím úsilím, ale on nám to udeľuje od chvíle, keď prijmeme Ježiša ako Pána. Smrť už nad nami nemá moc, pretože Kristus ju porazil svojím vzkriesením. Naše fyzické telo je smrteľné, ale naša duša bude žiť s Kristom večne.Určite vás uisťujem, že ten, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nebude súdený, ale prešiel zo smrti do života.
(Ján 5:24)

4. Zo strachu

Boh nás túži oslobodiť od našich obáv a obáv, nechce, aby sme pre nich žili v reťaziach. Vložil do každého z nás potenciál a chce, aby sme ho využili na jeho slávu. Rovnako ako žalmista David, aj my môžeme zažiť Božiu slobodu tým, že hľadáme jeho tvár a prítomnosť, trávime s ním čas a necháme ho, aby nás napĺňal svojím Duchom Svätým.

Boh nám totiž nedal ducha hanblivosti, ale sily, lásky a sebaovládania.
(2. Timotejovi 1: 7)

Strach a strach nepochádzajú od Boha. Sila, láska a sebaovládanie, to áno. Keď v našom živote prídu veľké výzvy, musíme si uvedomiť, že náš Otec je všemohúci. Dáva nám silu a moc odmietnuť strach! Vždy rátame s vašou pomocou a vieme, že vo vašom mene budeme mať víťazstvo.

5. Z hnevu Božieho

Biblia hovorí o dni Božieho hnevu (Sofoniáš 1: 14–18; Izaiáš 22: 5). V ten deň bude Boh súdiť hriech, neposlušnosť a každú vzburu proti nemu. Sám však poskytol riešenie, aby sme sa oslobodili od jeho hnevu. Ježiš! Skrze neho dostávame odpustenie za naše hriechy a Božiu priazeň.

... lebo Boh nám nepriradil, aby sme podstúpili trest, ale aby sme dostali spásu prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista.
(1. Tesaloničanom 5: 9)

To je osud, ktorý si Boh praje pre každého človeka! Ježiš už utrpel náš trest na kríži a vďaka nemu sa tešíme zo spásy a odpustenia. Keď príde deň Božieho hnevu, my, ktorí sme prijali Krista ako Pána a Spasiteľa, to urobíme nie podstúpi nadchádzajúci trest (1. Tesaloničanom 1:10). Pri pohľade na nás Boh v nás rozpozná Kristovo dielo , uvidíme Ježiša a jeho spravodlivosť, nie naše chyby a hriechy. Požehnaná sloboda!

6. Pokúsiť sa získať si našu spásu

Účelom alebo účelom Božieho zákona je priviesť nás k Ježišovi. Pokiaľ sa budeme snažiť, nikdy nebudeme schopní dodržať celý zákon. V určitom okamihu niečo zlyháme, či už slovom, úmyslom alebo činom. ale Ježišova práca na kríži je dokonalá a keď pripustíme, že jeho obeta má moc očistiť nás od všetkého zlého, vyjdeme z útlaku snahy dodržiavať celý zákon.

Iba prostredníctvom Krista dostávame Božiu spravodlivosť a večnú spásu . Musíme len z celého srdca veriť v Ježiša a ústami vyznávať, že je Pán. Zákon nás neospravedlňuje, ale každý, kto verí, že Ježiš je Boh, je oprávnený a dostáva svoje odpustenie (Skutky 13: 38–39).

17. december podpísať... že ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Pretože sa verí, že srdcom je to oprávnené, ale ústami sa vyznáva, že je spasený.

(Rimanom 10: 9–10)

7. Približovať sa k Božej prítomnosti

Počas Ježišovho ukrižovania sa roztrhol závoj, ktorý rozdeľoval Sväté miesto od Najsvätejšieho. Pred tým časom bol Veľkňaz jediný, kto mal prístup (raz ročne) k najposvätnejšiemu miestu vo svätostánku. Tam vykonal zmierenie za svoje hriechy a hriechy ľudí.

Ježišova smrť to zmenila. Vylial svoju vlastnú krv v zmierení za naše hriechy . On sám niesol našu vinu a otvoril nám cestu k priamemu prístupu k Bohu Otcovi. Už viac nemusíme robiť obrady a obety. Kristus, Boží Baránok, je dosť! Vďaka nemu môžeme dôverne hovoriť s Otcom a prijímať jeho odpustenie a jeho lásku (Ef 3,12).

Pristupujme preto k Bohu s úprimným srdcom a s plnou istotou, ktorú dáva viera, vnútorne očistení od svedomia a previnení čistou vodou.
(Hebrejom 10:22)

Ďakujme Bohu, pretože práve za neho sme skutočne slobodní. Žiadna iná sloboda sa nevyrovná tomu, čo nám poskytuje. Poďme žiť životy, ktoré odrážajú túto vďačnosť! Nechajte našu radosť a vašu lásku prúdiť našimi životmi, aby sme mohli pôsobiť na ľudí okolo nás a povzbudiť ich, aby hľadali skutočnú slobodu v Ježišovi.

Zdieľajte So Svojimi Priateľmi: